Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

van

ScanAcademy B.V.

Gevestigd te Lijnden (gem. Haarlemmermeer)

Nader te noemen ScanAcademy

 

 

 

ARTIKEL 1:  ALGEMEEN

  1. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan ScanAcademy een opdracht verstrekt tot het geven van een kennisoverdracht in welke vorm dan ook, dan wel een offerte voor deze werkzaamheden verzoekt.
  2. Onder cursist wordt verstaan een ieder die deelneemt aan een kennisoverdracht in welke vorm dan ook, dan wel een persoon die zich individueel heeft ingeschreven voor een kennisoverdracht in welke vorm dan ook.

 

ARTIKEL 2:  TOEPASSELIJKHEID

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk, op alle overeenkomsten en op alle werkzaamheden van ScanAcademy voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2   Bij individuele inschrijvingen zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Door inschrijving gaat de opdrachtgever/cursist akkoord met deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 3:  AANMELDING EN OFFERTES

3.1   Een aanmelding is vrijblijvend totdat deze bevestigd is door ScanAcademy. Door de bevestiging ontstaat een overeenkomst waarbij onderhavige voorwaarden van kracht zijn.

3.2   Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane offerte slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is, tenzij anders vermeld, twee maanden.

3.3   Indien een offerte binnen de in artikel 3.2 vermelde termijn getekend wordt geretourneerd acht ScanAcademy zich gebonden, tenzij zij binnen drie werkdagen na ontvangst van de getekende offerte aangeeft de in de aanbieding vermelde werkzaamheden niet (volledig) te kunnen uitvoeren. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod bindt dit ScanAcademy niet.

3.4   Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de geoffreerde werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

ARTIKEL 4:  ANNULERING VAN INSCHRIJVINGEN

4.1   ScanAcademy behoudt zich het recht voor om data van kennisoverdrachten te wijzigen of te annuleren. Zodra bekend is dat er wijzigingen en/of annulering van kennisoverdrachten plaats moeten vinden dan zal de opdrachtgever of cursist zo spoedig mogelijk geinformeerd worden waarbij er nieuwe mogelijkheden of restitutie geboden zal worden.

4.2   Bij annulering door de opdrachtgever of cursist zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • annulering dient schriftelijk te gebeuren;
  • annulering tot 4 weken voor de kennisoverdracht is kosteloos;
  • annulering tot 2 weken voor de kennisoverdracht is 50% van het tarief verschuldigd;
  • annulering binnen 2 weken voor de kennisoverdracht is 100% van het tarief verschuldigd.

4.3   Bij verhindering van de cursist mag diens plaats worden vervangen. Plaatvervanging dient schriftelijk gemeld te worden waarbij de gegevens van de plaatsvervanger schriftelijk aangeleverd dienen te worden.

 

ARTIKEL 5:  INHOUD VAN DE KENNISOVERDRACHT

5.1   De inhoud van de kennisoverdracht sluit aan bij offerte of op de cursus waarvoor is ingeschreven. De inhoud van de kennisoverdracht kan ten alle tijde aangepast worden maar zal in hoofdlijnen aansluiten bij hetgeen is overeengekomen.

5.2   De inhoud van de kennisoverdracht wordt door ScanAcademy naar beste weten en geheel te goeder trouw samengesteld, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven kennisoverdrachten.

 

ARTIKEL 6:  VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER BIJ IN-COMPANY KENNISOVERDRACHT

6.1   Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens, waarvan ScanAcademy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ScanAcademy worden verstrekt.

6.2   Opdrachtgever zorgt ervoor dat ScanAcademy tijdig kan beschikken over: toegang tot de cursusruimte minimaal 1 uur voor aanvang van de cursus; presentatiemogelijkheden tenzij anders overeengekomen.

 

ARTIKEL 7:  UITVOERING VAN DE OPDRACHT

7.1   ScanAcademy verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

7.2   ScanAcademy is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van ScanAcademy een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

 

ARTIKEL 8:  WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT, MEER- EN MINDERWERK

8.1   De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan ScanAcademy ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door ScanAcademy zijn bevestigd.

 

 

 

ARTIKEL 9:  WANGEDRAG

9.1   ScanAcademy behoudt zich bij wangedrag het recht voor om cursisten de toegang tot de kennisoverdracht, het gebouw en de locatie te ontzeggen en de cursist hieruit/van te verwijderen. Ten overstaande van dicriminatie, pesten en seksueel ongepast gedrag wordt een zero tolerance beleid gehanteerd. De cursist die de kennisoverdracht is ontzegd heeft geen recht op restitutie of enige andere vergoeding.

 

ARTIKEL 10:  RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

10.1 Alle rechten van intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, blijven uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van ScanAcademy.

10.2 De uitoefening van deze rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is uitdrukkelijk en uitsluitend aan ScanAcademy voorbehouden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever / cursist in ieder geval een boete van € 5.000,00 per overtreding aan ScanAcademy verschuldigd.

 

ARTIKEL 11:  GEHEIMHOUDING

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij binnen het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkregen hebben.

11.2 Informatie geldt als vertrouwelijk, indien dit door één der partijen is medegedeeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

ARTIKEL 12:  OVERMACHT

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ScanAcademy onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van ScanAcademy kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.

12.2 Overmacht ontslaat ScanAcademy van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding kan doen gelden.

 

ARTIKEL 13:  KLACHTEN

13.1 Indien de opdrachtgever of cursist klachten heeft ten aanzien van de geleverde kennisoverdracht, is hij gehouden dit schriftelijk en onder opgave van redenen aan ScanAcademy mede te delen.

13.2 Indien ScanAcademy een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen.

13.3 ScanAcademy is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of hand-outs, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of hand-outs geldt de uitleg van ScanAcademy als bindend.

13.4 Gebreken aan een deel van de prestatie geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

 

ARTIKEL 14:  BETALING

14.1 Tenzij anders overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

14.2 Indien een opdracht voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

14.3 Een klacht ten aanzien van de geleverde kennisoverdracht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere geleverde kennisoverdrachten niet op.

14.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op ScanAcademy heeft of meent te hebben te verrekenen met openstaande facturen.

14.5 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, ook indien ScanAcademy hiervoor toestemming heeft gegeven, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

14.6 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke ScanAcademy moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. ScanAcademy behoudt zich het recht voor meer kosten te vorderen indien deze werkelijk gemaakt zijn.

 

ARTIKEL 15:  TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op alle overeenkomsten en transacties van ScanAcademy is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.